Vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;

Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med en erhvervsdrivende;

dag: kalenderdag;

Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvor leverings- og/eller købsforpligtelsen er fordelt over tid;

varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, som er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere og gense de lagrede oplysninger i fremtiden uden ændringer.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at frafalde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

Fjernsalgsaftale: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, som iværksætteren har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, indtil og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;

Fjernkommunikationsteknik: et middel, der kan anvendes til indgåelse af en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren er samlet i samme rum på samme tid.

Almindelige betingelser: iværksætterens nuværende almindelige betingelser.


Artikel 2 - Iværksætterens identitet

JEMO B.V.
Stationsweg 64a
1471CM Kwadijk, Nederlandene
COC: 81582471
MOMS-ID: NL862146124B01


Artikel 3 - Anvendelighed

Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og enhver aftale indgået på afstand og ordrer mellem iværksætter og forbruger.

Inden aftalen på afstand indgås, vil teksten til disse generelle betingelser blive stillet til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af aftalen om fjernsalg angives, at de generelle betingelser er tilgængelige til gennemsyn hos iværksætteren, og at de på forbrugerens anmodning hurtigst muligt sendes gratis til forbrugeren.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, skal teksten til disse generelle betingelser i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren i elektronisk form på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de generelle betingelser kan konsulteres elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning sendes gratis til forbrugeren, enten elektronisk eller på anden måde, hvis denne anmoder herom.

Hvis der ud over disse generelle betingelser også gælder specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren skal i tilfælde af modstridende generelle betingelser altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser på et hvilket som helst tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annulleres, forbliver aftalen og disse betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse vil i gensidig samråd straks blive erstattet af en bestemmelse, der i videst muligt omfang svarer til den oprindelige bestemmelse.

Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle betingelser.

Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse vilkår og betingelser.


Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset varighed eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbuddet er uforpligtende. Virksomheden har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.
Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, er disse en sandfærdig gengivelse af produkterne og/eller tjenesteydelserne. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet vil ikke være bindende for iværksætteren.

Alle billeder, specifikationer og oplysninger i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til erstatning eller ophævelse af kontrakten.

Billeder af produkter er en troværdig gengivelse af de tilbudte produkter. Entreprenøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til produkternes reelle farver.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette vedrører især:

Prisen, med undtagelse af toldklareringsomkostninger og importmoms. Disse yderligere omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten vil gøre brug af den særlige ordning for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne ordning gælder, hvis varerne importeres til bestemmelseslandet i EU, hvilket er tilfældet her. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (sammen med de opkrævede toldklareringsomkostninger eller ej) hos modtageren af varerne;

eventuelle forsendelsesomkostninger;

den måde, hvorpå kontrakten vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige for at opnå dette;

om fortrydelsesretten finder anvendelse;
hvordan aftalen skal betales, leveres og gennemføres;

fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;

Niveauet for taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at anvende teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for den anvendte kommunikationsform;

om aftalen arkiveres efter indgåelsen, og i givet fald på hvilken måde forbrugeren kan få adgang til den;

hvordan forbrugeren, inden aftalen indgås, kan kontrollere de oplysninger, som han har afgivet i forbindelse med aftalen, og om nødvendigt korrigere dem;

hvilke andre sprog aftalen ud over nederlandsk kan indgås på;

de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og
fjernsalgsaftalens minimumsvarighed i tilfælde af en længerevarende transaktion.

Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.


Artikel 5 - Aftalen

Aftalen træder i kraft, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på tidspunktet
for forbrugerens accept af tilbuddet og opfyldelsen af de fastsatte betingelser.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren ophæve aftalen.

Hvis aftalen oprettes elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre den elektroniske overførsel af data og sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan - inden for de retlige rammer - gøre sig bekendt med forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser samt med alle de forhold og faktorer, der er relevante for en forsvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen.
Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.

Virksomheden sender sammen med produktet eller tjenesteydelsen forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på et varigt databærer:

 1. besøgsadressen på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;
 2. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 3. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 4. de oplysninger, der er omfattet af artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren inden aftalens indgåelse
 5. betingelserne for at opsige aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset.

Hvis der er tale om en tidsbegrænset aftale, gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.

Hver aftale indgås på betingelse af, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.


Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at fortryde aftalen uden begrundelse i løbet af 14 dage. Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tidligere udpeget af forbrugeren og den af iværksætteren anmeldte repræsentant har modtaget produktet.

I løbet af fortrydelsesperioden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han vil kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet.

Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet med alt tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de af iværksætteren givne rimelige og klare instruktioner.

Når forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at give iværksætteren meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal give meddelelse herom ved hjælp af en skriftlig meddelelse/email. Efter at forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at den leverede vare er returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et postbevis.

Hvis kunden ved udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, eller hvis han ikke har returneret varen til iværksætteren, er købet en kendsgerning.


Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelsesret

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne ved returnering af produkterne af forbrugeren.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, tilbagebetaler iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen. Dette er under forudsætning af, at produktet allerede er modtaget af den erhvervsdrivende, eller at der kan fremlægges et afgørende bevis for fuldstændig returnering.


Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugeren fra fortrydelsesretten for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

 1. som er skabt af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
 2. som klart er af personlig karakter;
 3. som ikke kan returneres på grund af deres art;
 4. som er fordærvede eller hurtigt ældes;
 5. hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
 6. til enkelte aviser og tidsskrifter;
 7. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er brudt af forbrugeren
 8. for hygiejneprodukter, hvis forsegling er brudt af forbrugeren.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:

 1. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum;
 2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
 3. vedrørende væddemål og lotterier.


Artikel 9 - Prisen

I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, forhøjes priserne på produkterne og/eller tjenesteydelserne ikke, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

Uanset det foregående stykke kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at de nævnte priser er indikativpriser, skal nævnes i forbindelse med tilbuddet.

Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovgivning eller bestemmelser.

Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det, og:

 1. de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser, eller
 2. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.

Leveringsstedet er i henhold til § 5, stk. 1, i lov om omsætningsafgift af 1968 det land, hvor transporten begynder. I det foreliggende tilfælde finder denne levering sted uden for EU. Post- eller kurerfirmaet opkræver derfor importmoms og/eller toldklareringsomkostninger hos kunden. Derfor vil iværksætteren ikke opkræve moms.

Der tages forbehold for trykfejl og typografiske fejl i alle priser. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og sætningsfejl. I tilfælde af trykfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.


Artikel 10 - Overholdelse og garanti
Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og på datoen for aftalens indgåelse gældende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

En garanti fra iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren i henhold til aftalen kan gøre gældende over for iværksætteren.

Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til iværksætteren senest 14 dage efter leveringen. Returnering af produkterne skal ske i originalemballage og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Entreprenøren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til forbrugerens individuelle anvendelse eller for nogen form for rådgivning om produkternes anvendelse eller anvendelse.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;

De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde håndteret skødesløst eller i strid med iværksætterens anvisninger og/eller anvisningerne på emballagen;

Manglerne skyldes helt eller delvist statslige bestemmelser, der er eller vil blive indført vedrørende de anvendte materialers art eller kvalitet.


Artikel 11 - Levering og udførelse

Virksomheden vil udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af bestillinger af produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, accepterer virksomheden ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist. Hvis leveringen er blevet forsinket, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun delvis kan udføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden bøde og ret til eventuel erstatning.

I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående stykke, operatøren det beløb, som forbrugerne har betalt så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter opsigelsen, refundere.

Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, vil iværksætteren gøre en indsats for at levere en erstatningsartikel. Senest ved leveringen vil det klart og forståeligt blive meddelt, at en erstatningsartikel er ved at blive leveret. Ved erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Udgifterne til en eventuel returforsendelse afholdes af iværksætteren.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en på forhånd udpeget og af iværksætteren meddelt repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.


Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Opsigelse

Forbrugeren kan indgå en aftale på ubestemt tid, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid, opsige de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.
Forbrugeren kan indgå en tidsbegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid ved udløbet af den fastsatte periode opsige de gældende opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.

Forbrugeren kan de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste opsige dem på samme måde, som de blev indgået af ham;
altid opsige dem med samme varsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Forlængelse
En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke forlænges eller stiltiende fornyes for en bestemt periode.

Uanset ovenstående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade, stiltiende forlænges for en periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af varer eller
tjenesteydelser, kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på op til en måned og med et varsel på op til tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end månedlig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering, som introduktion, af dagblade og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed
Hvis en aftale har en varighed på over et år, kan forbrugeren efter et års løbetid til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre det er rimeligt og rimeligt at opsige aftalen inden udløbet af den aftalte løbetid.


Artikel 13 - Betaling

For så vidt der ikke er aftalt en anden dato, skal beløb, som forbrugeren skal betale, betales inden for 7 arbejdsdage efter begyndelsen af refleksionsperioden, jf. artikel 6, stk. 1. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

Forbrugeren har pligt til at indberette unøjagtigheder i de leverede data eller den angivne betaling straks til operatøren.

I tilfælde af misligholdelse af forbrugeren, operatøren med forbehold af juridiske begrænsninger, ret til at forskud til forbrugeren rimelige omkostninger til at opkræve.


Artikel 14 - Klager
Klager over gennemførelsen af aftalen skal være fuldt ud og klart beskrevet inden for 7 dage indsendt til iværksætteren, efter at forbrugeren har fundet manglerne.

Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage, beregnet fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage forudsigeligt kræver en længere behandlingstid, skal iværksætteren inden for 14 dage svare med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses i en gensidig høring, opstår der en tvist, som er underlagt proceduren for bilæggelse af tvister.

En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt angiver andet.

Hvis iværksætteren finder en klage berettiget, vil iværksætteren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.


Artikel 15 - Tvister

På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser finder anvendelse på, gælder kun nederlandsk ret. Selv hvis forbrugeren bor i udlandet.